The following languages are provided by Google Translate. Please select your language and close this window.

KVALITET & MILJÖ FINNS
MED I ALLT VI GÖR

Kvalitet

EH Connector har alltid fokus på kvalitet. Kraven kommer från olika håll. Från dig som kund och från olika myndigheter. Vårt sortiment speglar marknadens efterfrågan och våra produkters kvalitetsstämpel står för vårt sätt att utveckla, tillverka och sälja. I vårt testcenter säkerställer vi att alla våra produkter uppfyller utställda krav.

EH Connector står för trygghet och kvalitet. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt IATF 16949:2016.

        

Miljö

EH Connector arbetar aktivt och förebyggande med miljöfrågor. Vi strävar alltid efter att hitta effektiva tillverkningsmetoder och material som är skonsamma mot miljön. Vi följer gällande miljölagstiftning samt regler och krav från samhället och från dig som kund.

Alla våra produkter levereras enligt RoHS (2011/65/EU) med syfte att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön. EH Connector följer även kemikalielagstiftningen Reach som reglerar ansvaret hos oss som tillverkare att inte använda ämnen med skadliga hälso- och miljöeffekter.

EH Connector är registrerade och arbetar i systemet IMDS (Industry Material Data System). Där samlas all information om material som används för biltillverkning. IMDS säkerställer att vi når upp till nationella och internationella normer samt utsatta lagar och förordningar.

 

  

Affärsidé och kvalitetspolicys

EH Connector AB utvecklar, tillverkar och säljer elektriska kopplingar för motorfordon samt alla sorters kundanpassade kablage. Vår produktion uppfyller högt ställda kundkrav och myndighetskrav. Marknaden omfattar fordonsindustrin, grossister och tillbehörskedjor samt övrig industri i behov av kablage över hela världen. Vi kan genom korta beslutsvägar erbjuda våra kunder produkter som uppfyller rätt kvalité, rätt pris och rätt leveranstid. Vårt sortiment speglar marknadens behov och önskningar. Vi är genom arbetet med ständiga förbättringar den självklara leverantören.           

Miljöpolicy

EH Connector AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer elektriska kopplingar för motorfordonsamt alla sorters kundanpassade kablage.
Vi har ett aktivt och förebyggande miljöarbete som en naturlig del i verksamheten.
Vi följer gällande miljölagstiftning, samhällets och kundernas krav.
Vi arbetar med ständiga förbättringar av verksamheten för att minska negativ miljöpåverkan, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, genom att:
– välja effektiva tillverkningsmetoder som är skonsamma mot miljön
– ständigt utveckla vårt miljöarbete

Arbetsmiljöpolicy

EH Connector AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer elektriska kopplingar för motorfordon samt alla sorters kundanpassade kablage.

Vi har ett aktivt och förebyggande arbetsmiljöarbete som strävar efter att

  • uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifterna.
  • utforma lokaler och tillverkningsprocesser så att de väl uppfyller svensk lagstiftning och lokala föreskrifter för de anställda
  • verka för en sund arbetsmiljö, omfattande psykisk, social och fysisk miljö, för samtliga anställda i verksamheten.
  • tillse att förebyggande arbetsmiljöarbete bedrivs som en integrerad del av den ordinarie verksamheten.
  • följa arbetsskadeutveckling, personalomsättning och sjukfrånvaro för att vid behov kunna vidta nödvändiga åtgärder för ökad säkerhet och trivsel på arbetsplatsen.
  • verka för att kränkande/särbehandlande handlingar inte förekommer på arbetsplatsen.